Fremtidens skole

Følg os:

Fremtidens skole i Allerød kommune2018 SKAL være året, hvor vores kommune samles under en fælles ambitiøs strategi og vores folkeskole genvinder den respekt, der bør være om så stor og betydningsfyld institution i vores børns liv.


Vores Allerød mener, at fremtidens struktur skal være en politisk beslutning, langtidsholdbar og sammen-hængende for hele kommunen, som en overordnet plan og retning for de næste 12 år. Løsningerne på området skal være mere helhedsorienterede og ikke kun for den enkelte skole eller matrikel. De tre overordnede strategier vi vil arbejde ud fra er:


1. Skolerne skal være ligeværdige og tværfaglige i deres struktur

2. Løfte de faglige kompetencemuligheder og gøre skolerne mere omfangsrige

3. Sikre ensartet kvalitet med en synlig retning for læring og dannelse på alle skolerne


Det vil vi sikre gennem en række tiltag. Blandt andet med den nye vision for kommunen som ramme, en dialog med borgerne og faggrupperne ud fra, hvordan vi bedst skaber et solidt fundament for en fælles folkeskole. Vi vil gerne diskutere skoleemner, der ligger os på sinde. Nedenstående er således ikke nogen facitliste, men interessepunkter, der er kommet frem i vores dialog med forældre i kommunen.


 • Prioritering af en skolestruktur med bolignær skole
 • Klassestørrelse på max. 25 børn
 • Søskendegaranti på samme matrikel
 • Skolen i samfundet og nærområdet – hvad er det og hvordan profiterer vi på resurserne?
 • Kan vi give kortere skoledage til vores børn?
 • Hvordan skaber vi et udviklende ungdomsmiljø for udskolingseleverne?
 • Kan vi fx få kvalitet i undervisningen ved at øge lærernes forberedelsestid?
 • Skal vi have en fælles pædagogisk retning for alle skolerne – fælles afsæt, lige for alle princip?


Glæden ved skolen er altafgørende for børns indlæring. Motivation og personlig interesse skal være deres møde med folkeskolen. Folkeskolen skal kombinere leg og læring. Der skal være større mulighed for at beskæftige sig med elevernes individuelle interesseområde, og de kompetencer fremtiden efterspørger som f.eks. den digitale verden med e-sport, programmering, app-udvikling mv. Det vigtigste er, at valgfagene skal tilbydes alle kommunens elever, men eventuelt med mulighed for tilgang/samling på en matrikel i byen. Derfor er Vores Allerød også åbne over for muligheden, at vi etablerer et decideret udskolingsmiljø/ ”campus”, hvor vi kan samle udskolingen for hele kommunen. Valgfag kunne bl.a. bestå af:


 • Idræt, teater/drama, musik, billedkunst samt håndværk og værksted
 • Science, innovation, iværksætteri
 • IT/digitalisering, SoMe, app-udvikling, programmering etc.
 • Sprog og kultur


Vi mener, at fremtidens skoleområde er en vigtig brik i den nye vision og proces, byrådet har sat gang i.

I Vores Allerød ser vi både økonomiske og synergimæssige store muligheder ved at integrere på tværs af fagudvalg. Oplagt er Kultur og Idrætsudvalget i forhold til haller og kulturinstitutioner. Samtidig kan vi tilgodese flere borgergrupper på en gang i samspillet med folkeskolen og de andre udvalg.

Skolerne består i dag af forsømte, nedslidte og utidssvarende bygninger. Vores Allerød ønsker en ny og tidssvarende skole på dagsordenen, ud fra flere parametre som fx placering, økonomi, bæredygtighed i nuværende bygninger og muligheder for anvendelse på matriklen fremadrettet. En lukning af en matrikel skal genovervejes og vil kunne medfinansiere en ny skole og eventuelt en udbygning af fløje på de eksisterende matrikler. Derfor afventer vi spændt forvaltningens kommende børnetalsprognose.